K.u.K. Nummer R 25 - R 48
Minensucher

Type / Firma D II / Phönix
Motor Hiero 200 PS

K.u.K. Nummer E 1 - E 4 ; 1188 - 1191
Schwimmerflugzeug

Type / Firma D II / Phönix
Motor Hiero 200 PS

K.u.K. Nummer E 5 - E 12 ; 1317, 1318, 1326, 1504 - 1508
Schwimmerflugzeug
Type / Firma Albatros
Motor Mercedes 160 PS

K.u.K. Nummer C 1 - C 25
Schwimmerflugzeug

Type / Firma UFAG
Motor AD 185 PS

K.u.K. Nummer T 1
Torpedoflugzeug

Type / Firma Hansa Brandenburg
Motor 2* Mercedes 160 PS

K.u.K. Nummer T 2 - T 3
Torpedoflugzeug

Type / Firma Gotha
Motor 2* Mercedes 200 PS

K.u.K. Nummer A 12 / S 1
Schulflugzeug

Type / Firma Arsenal / Albatros
Motor Gnome 80 PS

K.u.K. Nummer S 2 - S 6
Schulflugzeug

Type / Firma P Lohner / Albatros
Motor 80 PS

K.u.K. Nummer S 7 - S 18
Schulflugzeug

Type / Firma S Lohner / UFAG
Motor Mercedes 85 PS

K.u.K. Nummer S 19 - S 30
Schulflugzeug

Type / Firma S Lohner / Lohner
Motor Mercedes 100 PS

K.u.K. Nummer S 31 - S 60
Schulflugzeug

Type / Firma OEFFAG
Motor Mercedes 100 PS